Czym jest zaliczka na podatek dochodowy

Przedsiębiorca rozliczający się z osiąganych dochodów na zasadach ogólnych ma obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Może to robić miesięcznie lub jeśli spełnia odpowiednie wymogi raz na kwartał. Zobacz, czym jest zaliczka na podatek dochodowy i jak wyliczyć jej wysokość.

Zaliczka na podatek dochodowy – czym dokładnie jest?

Zaliczka na podatek dochodowy to jedna z podstawowych danin nakładanych na podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatkiem liniowym. Obowiązku należy dopełnić, przelewając odpowiednią kwotę do organu podatkowego z góry ustalonym terminie. Zaliczkę na podatek dochodowy przedsiębiorca może opłacać miesięcznie, kwartalnie lub w sposób uproszczony. 

Rodzaje zaliczek na podatek dochodowy

Miesięczne opłacanie zaliczek mogą wybrać przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub prowadzący księgę przychodów i rozchodów. Jest to najpowszechniejsza forma opłacania podatku dochodowego. Należy go regulować do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który opłaca się zaliczkę.

Przedsiębiorcy opłacający miesięczne zaliczki na podatek dochodowy pod pewnymi warunkami mogą skorzystać z metody uproszczonej. Warunkiem jej wykorzystania jest m.in. dochód mniejszy lub równy kwocie 8000 zł, lub wykazana strata w zestawieniu rocznym za poprzedni rok, lub dwa prowadzenia biznesu. Kwota zaliczki uproszczonej jest stała przez cały rok i stanowi 1/12 podatku obliczonego od wysokości dochodu wykazanego e zeznaniu rocznym, w roku poprzednim lub wcześniejszym.

Kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy mogą regulować tzw. mali podatnicy oraz przedsiębiorcy, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Termin ich wpłaty upływa 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest opłacana zaliczka.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy powstaje od miesiąca/kwartału, w których została przekroczona kwota wolna od podatku – wyliczenie zaliczki za 2019 i 2020 należy więc dokonać, jeśli podstawa podatkowa jest większa niż 8000 złotych. Osoby, u których kwota jest mniejsza niż ustalone 8000 złotych, nie zapłacą podatku. Zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy uzależnione jest od formy opodatkowania.

Jak i gdzie zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Od 2018 roku zmianie uległy przepisy dotyczące opłaca zaliczek na podatek dochodowy. Mówią one, że jeśli wysokość zaliczki nie przekracza 1000 złotych, to podatnik ma możliwość odłożenia jej zapłaty w czasie. W praktyce nie musi więc stosować się do terminu 20 dnia kolejnego miesiąca. Wpłacać nie należy również zaliczki na podatek dochodowy, jeśli w danym okresie wynosi on 0 złotych. Nie trzeba o tym fakcie informować również urzędu skarbowego.

Zaliczki powyżej 1000 złotych należy wpłacić zgodnie z wyżej podanymi terminami. Pieniądze przekazuje się przelewem do właściwego Urzędu Skarbowego. Wiele banków umożliwia wykonanie tzw. przelewu podatkowego, który od razu wygeneruje specjalny formularz zapłaty. Wpisuje się w nim dane płatnika, numer NIP, okres, którego dotyczy kwota podatku, symbol formularza (PIT 37 lub PIT 36L), numer mikrorachunku przedsiębiorcy i kwotę zaliczki. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here